หลักเกณฑ์ และมาตรการ ชั่วคราว ในการดำเนินการ
เรียนรู้วิทยุชุมชน

 

 

หลักเกณฑ์ มาตการชั่วคราว
ในการดำเนินการเรียนรู้วิทยุชุมชน ประกอบด้วย

เจตนารมณ์
ความหมายของชุมชน ในมิติของวิทยุชุมชน
ลักษณะของวิทยุชุมชน
ลักษณะการดำเนินการ
[4.1] ขั้นตอน กระบวนการ เตรียมความพร้อมชุมชน
[4.2] คุณสมบัติ ของกลุ่มผู้ดำเนินการ
ขั้นตอนการแจ้ง ประสานงานเพื่อดำเนินการ
ลักษณะพึงประสงค์ทางเทคนิค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจตนารมณ์

เป็นมาตรการ และ หลักเกณฑ์ชั่วคราว ในการดำเนินเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร ของชุมชน ทั้งในด้านเทคนิค และเครื่องมือ ด้านการผลิตรายการ และ ด้านการบริหารจัดการ สมบัติสาธารณะ (คลื่นความถี่) เพื่อเป็นเครื่องมือ เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ขององค์กรชุมชน และ ถอดเป็นบทเรียน เพื่อจัดทำแผนแม่บท วิทยุชุมชนภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสื่อ ตามมาตรา 40

ความหมาย
ของชุมชนในมิติของวิทยุชุมชน

หมายถึง...
กลุ่มคน ที่อยู่ในพื้นที่กระจายเสียง ที่มีวิถีชีวิตร่วมกัน

ลักษณะสำคัญของวิทยุชุมชน

[1] กลุ่มคนที่หลากหลาย ในพื้นที่กระจายเสียง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเท่าเทียม

[2] เป็นสมบัติสาธารณะ ที่ชุมชนเร่วมกันจัดตั้ง และ
เป็นเจ้าของร่วมกัน

[3] ใช้ระบบอาสาสมัคร ในการดำเนินการ

 

[4] ไม่มุ่งหวังกำไรทางธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และปราศจากการครอบงำ และแทรกแซง จากกลุ่มอิทธิพล กลุ่มการเมือง และ พรรคการเมือง ทุกระดับ

[5] เป็นการสื่อสารสองทาง โดยกลุ่มผู้จัด และ ผู้ฟัง
เป็นคนกลุ่มเดียวกัน

 

[6] เป็นสื่อเพื่อบริการชุมชน และ มุ่งสร้างโอกาส
แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

[7] เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยงการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

 

 

 

ลักษณะการดำเนินการ

[1] ขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน

1.1 กลุ่มผู้ริเริ่มในชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ จนเกิดความ ชัดเจน ในหลักการ และ เนื้อหาสาระ ของวิทยุชุมชนตามข้อ 3 (ลักษณะสำคัญของ วิทยุชุมชน
 

1.2 กลุ่มผู้ริเริ่ม แจ้งบอกกับชุมชน ให้เข้าใจถึง สิทธิการสื่อสาร ตามมาตรา 40 และ แนวคิดวิทยุชุมชน อย่างกว้างขวาง และทั่วถึง ในพื้นที่กระจายเสียง

1.3 ชุมชนร่วมกันค้นหา และ จำแนกกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่กระจายเสียง เพื่อทราบว่า กลุ่มใด เป็นกลุ่ม
ที่มีความเข้าใจ และตระหนัก และ กลุ่มใด ที่ยังไม่
มั่นใจ หรือยังมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม ให้เกิดความชัดเจน

1.4 ชุมชนประเมินความต้องการ และ หาข้อตกลง
ร่วมกัน ในการจัดตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชน

1.5 ฝึกอบรมแกนนำหลัก ในเรื่องการบริหารจัดการ สถานีวิทยุชุมชน

1.6 จัดตั้งคณะกรรมการ จุดปฏิบัติการเรียนร จากกลุ่มองค์กร ที่สนใจ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ กติกา โครงสร้าง การบริหารจัดการ สถานี และ จุดตั้งสถานี

1.7 สำรวจ และ ค้นหากลุ่มบุคคล องค์กร ที่สนใจการผลิตรายการ

1.8 คณะกรรมการ ที่ได้รับเลือกตามข้อ 1.6 นำผลการประชุม การตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้ แจ้งประชาคม พื้นที่กระจายเสียง เพื่อให้ฉันทานุมัติ (องค์ประกอบประชาคม ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และประชาชน ผู้สนใจในพื้นที่ กระจายเสียง)

1.9 จัดฝึกอบรมปฏิบัติการ การจัด และ ผลิตรายการ

1.10 จัดฝึกอบรมความรู้ ด้านอุปกรณ์ และ เครื่องมือ การสื่อสารด้านวิทยุชุมชน

1.11 ทดลองผลิตรายการ เพื่อพัฒนา คุณภาพ การจัดรายการ (off air)

1.12 ประชุมกลุ่มองค์กร ผู้สนใจ เพื่อจัดทำ ผังรายการ

1.13 กระบวนการทดลองออกอากาศ

1.14 กำหนดแผนการพัฒนา การเรียนรู้ ด้านการจัดรายการ การผลิตรายการ และ ขยายการมีส่วนร่วม ของชุมชน ในพื้นที่กระจายเสียง อย่างต่อเนื่อง และ ยั่งยืน

1.15 ประเมินผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุง และ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ (โดยคณะกรรมการ จุดปฏิบัติการ และ ผู้ฟัง)

[2] ลักษณะสำคัญของกลุ่มผู้ดำเนินการ เป็นการดำเนินการ ในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มาจากตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ และ กลุ่มผู้สนใจ ในพื้นที่กระจายเสียง และ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตามข้อ [1]
 

2.2 มีถิ่นฐาน ในพื้นที่กระจายเสียง

2.3 โครงสร้างหลัก ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ ด้านบริหารจัดการ คณะกรรมการ
ด้านพัฒนา และ ผลิตรายการ และ
ฝ่ายอาสาสมัคร

 

 

ขั้นตอนการแจ้ง ประสานงาน
เพื่อดำเนินการ

[1] ให้มีการตั้ง คณะกรรมการประสานงาน กระบวนการเรียนรู้วิทยุชุมชน ประกอบด้วย ตัวแทน จากหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทน จากนักวิชาการ และ ตัวแทนจาก สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ทำหน้าที่รับรอง ส่งเสริม พัฒนา จุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน และ แก้ปัญหา กรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

 

[2] กลุ่มผู้ดำเนินการ ที่จะขอตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชน ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตามข้อ 4[1] และ ต้องมี คุณสมบัติตามข้อ 4[2] โดยก่อนทดลองออกอากาศ ให้คณะผู้ดำเนินการ ทำการยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมการประสานงานกระบวนการเรียนรู้วิทยุชุมชน

[3] ข้อมูล และ เอกสารประกอบการขอรับรอง ดังต่อไปนี้

3.1 ชื่อจุดปฏิบัติการเรียนรู้ สถานที่ตั้ง พร้อมแนบแผ่นที่ตั้งประกอบ

3.2โครงสร้างการบริหาร การจัดการสถานี รายชื่อกรรมการ

3.3รายชื่อ กลุ่มองค์กร ที่ร่วมจัด และ กลุ่มองค์กร ทั้งหมด ในพื้นที่กระจายเสียง

3.4 วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง จุดปฏิบัติการเรียนรู้

3.5 ธรรมนูญวิทยุชุมชน

3.6 ความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศ

3.7 ความสูงของเสาอากาศ

3.8 ลักษณะเครื่องส่ง และ กำลังส่ง

3.9 แผนการดำเนินงาน ระหว่าง การทดลองออกอากาศ แผนการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แผนการขยายการมีส่วนร่วม แผนการผลิตราายการ และแผนการประเมินผล

3.10 ผังรายการ และ กลุ่มผู้รับผิดชอบรายการ

3.11 สรุปบันทึก ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการ เรียนรู้ก่อนการออกอากาศ

3.12 เวทีประชาคม เพื่อขอฉันทานุมัติในการจัดตั้ง ประกอบด้วย สรุปบันทึกการประชุม และ รายชื่อ
กลุ่มองค์กร และ ผู้เข้าร่วมประชุม

จุดปฏิบัติการเรียนรู้ ที่ดำเนินการทดลองออกอากาศอยู่
ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ยื่นเอกสารต่อ
คณะกรรมการประสานงาน กระบวนการเรียนรู้วิทยุชุมชน
เพื่อรับรองต่อไป
 

ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า การทดลองออกอากาศ
ก่อให้เกิดการรบกวน การรับฟัง สถานีวิทยุกระจาย
เสียง หรือ วิทยุโทรทัศน์สถานีใด ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบ และ แก้ไขต่อไป

 

 

 

 

 

ลักษณะพึงประสงค์ ทางเทคนิค

[1] รัศมีการส่งกระจายเสียง ไม่เกิน 15 กิโลเมตร

[2] กำลังส่งไม่เกิน 30 วัตต์

[3] เสาสูงไม่เกิน 30 เมตร

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์นี้ เป็นหลักเกณฑ์ชั่วคราว เพื่อสนับสนุน การดำเนินการ ทดลองเรียนรู้ การออกอากาศวิทยุชุมชน ดั้งนั้น เมื่อมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) และ คณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) แล้ว การดำเนินการ ทดลองเรียนรู้ ในการดำเนินการ สถานีวิทยุชุมชน ตามหลักกเกณฑ์นี้ เป็นอันสิ้นสุด ต้องยุติการดำเนินการ และไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ ต้องยินยอมให้คณะกรรมการ กสช. และ กทช.เป็นผู้กำหนดต่อไป

...โปรดคอยติดตามสถานการณ์ต่อไป ที่เว็บไซต์นี้...

 

ที่มา : http://www.asoke.info/interaction/fm108mhz/radiocommunity2.html

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี