ทำเนียบนามเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิต (วิทยุชุมชน)
ภาคใต้


ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่/โทรศัพท์/โทรสาร

หน่วยงาน/องค์กร/E-mail

  จังหวัดกระบี่    

1

นางสมศรี รักนุ้ย

วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

2

นายพญอม จันนิ่ม

(ลุงนิ่ม นาทราย)

78/27 ซ.ลิฟว์อินน์ ถ.กระบี่
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศํพท์ 081-7874074

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่
(สวท.กระบี่)
คลื่นความถี่ FM 98.5 MHz.

3

นางสาวมาลัย แซ่ฮ่อ
ผู้จัดการรายการวิทยุฯ

ชั้น 6 โรงแรมไทยโฮเต็ล ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่
โทรศัพท์ 075-612366
มือถือ 084-1877917

สถานีวิทยุชุมชน FM 101 MHz.ทัวร์ริสเรดิโอ จ.กระบี่
www.radiokrabi.com
krabifm@yahoo.com
Fmkrabi@hotmail.com

4

นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์คง

(DJ.รุ่งทิพย์)

โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 9 ถ.เจ้าฟ้า ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-630530
โทรสาร 075-630257
มือถือ 081-8920604

สถานีวิทยุเพื่อป้องกันอุบัติภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สถานีวิทยุเพื่อเสริมภาคเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกระบี่
www.krabi104.com
lek104krbi@hotmail.com

5

นายสำเภา จุลลางกูร

306 หมู่ 5 ถ.เทศบาล 1
ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
โทรศัพท์ 075-8892775

ลำทับวาไรตี้เรดิโอ FM 101.25 MHz.

6

นายสง่าทิพย์ จันทวงค์

127 หมู่ 3 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ
จ.กระบี่ 81120
โทรศัพท์ 087-2672362

ลำทับวาไรตี้เรดิโอ FM 101.25 MHz.
สวท.กระบี่ FM 98.5 MHz.

7

นายสุรินทร์ ชุมพาลี

14 ถ.เจ้าคุณ ต.ปากน้ำ จ.กระบี่
โทรศัพท์ 075-612588
โทรสาร 075-611973
มือถือ 089-9733352

สถานีแห่งความรัก LoveStation FM 92 MHz.
sarinLoveStation@hotmail.com
www.LoveStationKrabi.com

8

นายสถาพร ผกามาศ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่
มือถือ 083-1055166

นักวิชาการวัฒนธรรม

9

นางอุทัยวรรณ จุลลางกูร
นักจัดรายการวิทยุชุมชน

306 ม.5 ต.ลำทับ อ.ลำทับ
จ.กระบี่ 81120
มือถือ 086-2764102

 

10

นายไพศาล ขยายแก้ว

มือถือ 089-4223688

  จังหวัดชุมพร    

11

นางทองใบ กลิ่นอุบล
วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
อ.เมือง จ.ชุมพร
มือถือ 089-9739832

12

นางวิมลลักษณ์ พลณกุลกิจ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
อ.เมือง จ.ชุมพร
มือถือ 086-5956265

13

นายสุริยัน รอดศิริ

93/1 ม.5 ต.หาดพันไกร
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
มือถือ 081-0867459

นักจัดรายการวิทยุ

14

นายสิทธิโชค ร่วมยอด

(DJ.ตุ้ม)

2/2 หมุ่ 8 ต.บางหมาก อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-512214
มือถือ 084-6283320

คลื่นพันธมิตรใกล้ชิดชุมชน FM 103.25 MHz.

15

นางสาวสุวรรณี ชำนาญเนตร

โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ ชั้น 2
219 ต.วัวไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ 077-512333-4
มือถือ 081-4309840

ร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station
วิทยุสามัญประจำบ้าน จ.ชุมพร
Wefm101@hotmail.com
Jn608_r@hotmail.com

16

นายวีระเดช จีระสันติสุข
(ยอด เมืองระยอง)
หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชน

27/6 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน
จ.ชุมพร 86110
โทรศัพท์ 077-582574
มือถือ 089-8713968

สถานี “ห้าแยกธีระ” FM 88.25 MHz.

17

นายกฤษณะ ฉายากุล
ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ชุมพร

38 ถ.หลังสวน ต.หลังสวน
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 68110
โทรศัพท์ 077-541464
มือถือ 081-9795429
Gritsana2545@yahoo.co.th

สถานีวิทยุชุมชนหัวแยกธีระ FM 88.25 MHz.
ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
วิทยุเพื่อการศึกษา ม.แม่โจ้ จ.ชุมพร FM 90.00 MHz.
อ.ละแม จ.ชุมพร

เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.30 น.
ทุกวันศุกร์เวลา 16.30-17.30 น.

18

นายประสงค์ บุญร่วม

(สุรสีห์)

64 หมู่ 2 ต.ตะโก อ.ทุบตะโก จ.ชุมพร
โทรศัพท์ 077-505683
มือถือ 087-2702762

สถานีวิทยุชุมชนตำบลตะโกFM 88.0 MHz.

FM 92.25 MHz.

19

นายโอฬาร ประสมรัตน์

129 หมู่ 3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร 86140
โทรศัพท์ 077-599349
มือถือ 089-0661778

สถานีเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดนาสร้าง
FM 97 MHz.

20

ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์

โทรศัพท์ 077-549238
มือถือ 087-4688660

21

นางวิมลลักษณ์ พลธนกุลกิจ

มือถือ 086-8856265

22

นายธนเทพ กมศิลป์

222 ม.11 ต.ชุมโค อ.ประทิว
จ.ชุมพร 86160
มือถือ 089-8662714

จังหวัดตรัง

23

นายสุพรรณ วังกุลางกูร
รองประธานสภาวัฒนธรรม จ.ตรัง

2/1 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
มือถือ 081-8931305

24

นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดตรัง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง
มือถือ 089-9739833

25

น.ส.อารีย์ สะมะแว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง
มือถือ 085-4855513

26

นางมะลิ เมฆประสิทธิ์

175/8 ถ.หนองยวน อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์ 075-590059
โทรสาร 075-590058

อันดามันเรดิโอ FM 96.25 MHz.
ชุมชนหนองยวน

27

นางพิทยาพร กอวัฒนา

19/74 ถ.โรงเรียน ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์ 057-220587

อันดามันเรดิโอ FM 96.25 MHz.
ชุมชนหนองยวน

28

นายปิยวัฒน์ หม่อมพิบูลย์

126-2 หมู่ 7 ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง
จ.ตรัง 92190
มือถือ 081-7935234,081-4761112
โทรสาร 075-276524

วิทยุชุมชนอำเภอเมืองตรัง101 เรดิโอ
FM 101 MHz.
Piyawat5234@hotmail.com

29

นายเวียง สุดเหลือ

131 ถ.ควนคีรี ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
มือถือ 083-2805308

30

นายเผดือง รักษศรี

160/10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน
อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มือถือ 081-9784679

จังหวัดนครศรีธรรมราช

31

นางวลีภรณ์ เลิศไกร
นักวิชาการวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

32

นายสุธี พิทักษ์วงศ์ (ลุงธี)

126/1 หมู่ 2 ถ.ดำรงฤทธิ์ ถ.ฉวาง
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-334256
มือถือ 087-2677795

สวท.ทุ่งสง FM 97.00 MHz.
คลื่นชุมชนคนไสหร้า
FM 91.00 MHz.

33

นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์

(พี่แว่น)

สำนักงานวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรสาร 075-347811
มือถือ 086-6919354

วิทยุท้องถิ่นเมืองนคร FM 101.5 MHz.

34

นายสมบูรณ์ แป้นสุข

156 หมู่ 5 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 089-9708729

วิทยุชุมชนตำบลที่วัง FM 99.75 MHz.
หน้าสถานีรถไฟที่วัง หมู่ที่ 1
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

35

นายชาญณรงค์ ไชยรัตน์

(ครูชาญ บ้านไชยรัตน์)

179 หมู่ 3 ต.ลำนาว อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 075-371221
มือถือ 083-1737382

วิทยุชุมชนคนบางขัน FM 88.50 MHz.

36

นายมนต์ชัย เจ๊ะสมาน

สถานีวิทยุอำเภอเธียรใหญ่
จ.นครศรีธรราราช
โทรศัพท์ 075-386146-7
โทรสาร 075-386147
มือถือ 086-7481732

สถานีวิทยุชุมชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนา FM 102 MHz.
โครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

37

นางอนงค์ แสงหอม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 084-0672194

นักวิชาการวัฒนธรรม

38

นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 086-6917354

นักวิชาการวัฒนธรรม

39

นางทวีรัสม์ ทองพรัด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 086-9683347

นักวิชาการวัฒนธรรม

40

นายอิ่น มีแก้ว

88 ม.10 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 084-7023503

41

นายธรรมรงค์ ไชยฤกษ์

171/1 ม.3 ต.นากะชะ อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช 80260
มือถือ085-7965334

42

นางวันดี อินทนุพัตร

41 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 089-5882509

43

นายวิโชติ เพชรรัตน์

47 ม. 8 ต.เขาเภา อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80340
มือถือ 081-5695494

44

นายเรวัต บรรจงเนือง

47 ม. 8 ต.เขาเภา อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช 80340
มือถือ 081-5695494

45

นายเลื่อน สรรเพ็ชร

118 ม.7 ถ.วัดมะเฟืองโคกสมอ
ต.นากะธะ อ.นิวาง จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 086-2662724

46

นายสวัสดิ์ ขำตรี

122 ม. 9 ต.เกาะขัน อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
มือถือ 087-9677026

47

นายชนะ สุวรรณนุรักษ์

29 ถ.จอมพิบูณย์-เขาใหญ่
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
มือถือ 086-2793624

48

นางมณฑา สินทอง

110 ม. 2 ถ.ท้ายเรือ อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130
มือถือ 084-1544973

49

นายมนตรี เศวตคาม

9 ถ.รถไฟสายที่ 1 เทศบาลตำบลชะอวด
อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช 80180
มือถือ 081-7285782

50

นางอาภรณ์ ศรีรุ่งเรือง

388 ม.7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
มือถือ 089-2876754

จังหวัดนราธิวาส

51

นายบุญสืบ กล่ำมาศ
(ส.ไม่มีสวน นราธิวาสเรียก ส.ห่าไม่สวน)

58/1 หมู่ 2 ต.ตันหยงมัส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
มือถือ 086-9669805

วิทยุชุมชนกองกำลังสันติสุขที่ 405 FM 106 MHz.
ณ วัดสังฆสิทธิธาราม ต.ตันหยงมัส
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โทร. 073-672156

52

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ ชูโชติ

45 ซ.สารพัดช่าง 4 อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
มือถือ 081-0940422

53

นางยินดี คำมี

64/1 ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร
จ.นราธิวาส 96210
มือถือ 089-6533445

54

นางวราภรณ์ จันทสิโร

45 ซ.สารพัดช่าง 4 อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

55

นางกุศล อิ่มอุไร

45 ซ.สารพัดช่าง 4 อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

56

นายอรุณ ยอดสว่าง

45 ซ.สารพัดช่าง 4 อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

57

นางเสาวคนธ์ อนุกูลพันธ์

276 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
มือถือ 081-7676076

58

น.ส.จันทร์เพ็ญ เชียงไกรเวทย์

20 ถ.ชาญอุทิศ อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000
มือถือ 084-0686585

จังหวัดปัตตานี

59

ด.ต.พิน แก้วทองคง

52 ม.5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี 94120
มือถือ 081-7482412

60

นายมะระกี เวาะเลง

50 หมู่ 7 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
โทรศัพท์ 089-4664044

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 MHz.
มอ.ปัตตานี

61

นายสุกรี จินตานนท์

หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชน
ต.นาประดู่ จังหวัดปัตตานี
มือถือ 086-9634910

62

นายอัสมูณี จ๊ะอุบง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี
มือถือ 081-6789751

63

นายศุภสิทธิ์ หะยีมะสาและ

2 ซอย 6 ถ.ยะรัง ต.จะปังติกอ
อ.เมือง จ.ปัตตานี
มือถือ 087-2913995
โทรศัพท์ 073-331980

จังหวัดพังงา

64

นางยุวรัตน์ ขนิษฐนาม

118/23 ซ.สุขาภิบาล ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
โทรศัพท์ 087-2781137

สถานี สทร.14 พังงา

65

นายไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์

สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 14
หมู่ 1 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา 82140
โทรศัพท์ 076-581401,076-581237
โทรสาร 076-581401

สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 14จ.พังงา
FM 97.25 MHz.

Tripob2006@hotmail.com

66

นางบุญศรี มาศทอง

300/1 หมู่ 1 ต.แม่นางขาว
อ.คุระบุรี จ.พังงา
โทรศัพท์ 084-6893404

จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน

คลื่นความถี่ FM 96.50 MHz.

67

นางถนอมศรี ศรีวิมล

359 หมู่ 2 ต.แม่นางขาว
อ.คุระบุรี จ.พังงา
โทรศัพท์ 085-7895873

จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชน
FM 96.50 MHz.

68

นางละอองดาว เกษรศรี

9/2 ต.โกมารภัจฐ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-226113
โทรสาร 076-226177

คลื่น FM 91 At Jouenier Soul
คลื่นเยาวชนเพื่อการศึกษาชุมชน
โกมารภัจฐร่วมใจ

69

นายสุนทร สุวรรณเกล้า

25 ซ.พลูสินอุทิศ ถ.เพชรเกษม
ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา
โทรศัพท์ 076-430485
มือถือ 086-9453991

วิทยุชุมชนคนเมืองพังงา

70

นางปทุมรักษ์ เตตานัง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
อ.เมือง จ.พังงา
มือถือ 086-2587573

71

นางนันทา ชัยสุข

6/2 ม.2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา
มือถือ 086-2724795
โทรศัพท์ 076-413377

72

น.ส.อาทิตยา แซ่หนา

38/6 ม.12 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
มือถือ 081-8932694
โทรศัพท์ 076-444058

73

นางเอมอร พิกุลผล

14/6 ม.5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
จ.พังงา มือถือ 081-3704018
โทรศัพท์ 076-444231

74

นางพรพณา ไชยฉิม

31 ม.5 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี
จ.พังงา มือถือ 087-8925356
โทรศัพท์ 076-491682

75

นางจิตรา เทพบุตร

มือถือ 086-2677360

จังหวัดพัทลุง

76

นางเนตรษา ทองแดง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
อ.เมือง จ.พัทลุง
มือถือ 081-9634544

77

นายแสงอรุณ แดงมณี

สถานีวิทยุชุมชนสมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุง ต.เขาเจียก อ.เมือง
จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-671935

78

น.ส.มณีรัตน์ จันทร์คง

มือถือ 084-334034

79

นายนิพนธ์ บุญดำ

มือถือ 081-5985223

จังหวัดภูเก็ต

80

นายสุพจน์ สงวนกิตติพันธ์

63/735 หมู่บ้านอนุภาษมโนรม
ซ.อนุภาษมโนรม อ.วิรัชหงส์หยก
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
มือถือ 081-3972853

81

นายทวิชาติ อินทรฤทธิ์

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มือถือ 089-9739836

82

นายจักรพงศ์ บุญสว่าง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มือถือ 089-9632192

83

นายกมล เปรียบปาน

43/12 หมู่ 1 ถ.พัฒนาท้องถิ่น
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ 089-4743812
โทรสาร 076-391083

สถานีวิธิตสัมพันธ์ (แฮปปี้เรดิโอ)FM 101.25 MHz.
Fm101phulet@yahoo.com

84

น.ส.เบญจมาศ หลิมสกุล

123/11 ถ.วิชิตสงคราม
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-234445
โทรสาร 076-234445

สถานีวิทยุชุมชนคนวิชิตสงคราม คุยกันหลังไมค์
FM 106.25 MHz.

85

นางบุษยา ใจเปี่ยม

มือถือ 089-7300141

86

นางนันทนา แก้วไชโย

63/245 ม.4 ถ.วิรัชหงส์หยก 3
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มือถือ 081-7196310

วิทยุชุมชน 89.75 MHz.

 

87

นางละอองดาว เกษรศรี

โรงเรียนวิทยาสาธิต ถ.โกมารภัจ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มือถือ 084-6303065

88

น.ส.ฐิติวรดา แสนพงษ์

โรงพยาบาลวชิระ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มือถือ 089-7270867

วิทยุคลื่นมะฮอกกานี
โรงพยาบาลวชิระ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
มือถือ 089-7270867

จังหวัดยะลา

89

นางสาวโสภิญญา ขุนภักดี

1 ถ.คชเสนี 1 ต.สะแตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-241098
โทรสาร 073-241239

วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพและชุมชนเมืองยะลา FM 98 MHz.

Mangluk777yahoo.com

90

นางสาวนิเมาะ หะยีกาเดร์

1 ถ.คชเสนี 1 ต.สะแตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-241098
โทรสาร 073-241239

วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพและชุมชนเมืองยะลา FM 98 MHz.

91

นายฏาริ กูลณรงค์

91 ถ.พุทธภูมิวิถี ต.สะเตง
อ.เมือง จ.ยะลา
โทรศัพท์ 081-5987931
โทรสาร 073-212962

วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพและชุมชนเมืองยะลา FM 98 MHz.

dawikul@hotmail.com

92

นายประดับ สุวรรณมณี
รายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงเสียงใต้

92/13 ถ.ผังเมือง ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000
โทรสาร 073-242371
มือถือ 089-6546567

FM 106.0 MHz.

93

นางสาวพิมพ์ชนก ลิ่มเริ่มสกุล

21 ซ.11 (ส่วนบุคคล) ถ.ผังเมือง 4
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
มือถือ 089-737498

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา FM 88.50 MHz.
Chaame_mom@hotmail.com

94

นายบรรเจิด ยอดสนิท
นักวิชาการวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา
อ.เมือง จ.ยะลา
มือถือ 089-7483428

 

95

นายวิโรจน์ ศรีไสย

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ยะลา
อ.เมือง จ.ยะลา

จังหวัดระนอง

96

นายเสรี คงรัตน์

วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
อ.เมือง จ.ระนอง

97

น.ส.กรรณิการ์ ฤทธิ์พลเดช

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง
อ.เมือง จ.ระนอง
มือถือ 086-2818315

98

นายอิงชัย กลิ่นนิ่มนวล

81/32 หมู่ 4 ต.บางรินี
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 085-8884846

เมืองแร่นอง FM 96.25 MHz.

99

นางสุวัตน์วดี ตวนกูเปีย

291/41 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง
โทรศัพท์ 077-824990, 077825395
โทรสาร 077-814990

สถานที่ 95.25
คลื่นมหาชน FM 95.25 MHz.

100

นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์พันแสน

291/41 หมู่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-824990, 077-825395
โทรสาร 077-824990

สถานที่ 95.25 คลื่นมหาชน FM 95.25 MHz.
Sky_indy@hotmail.com

101

นายพรชัย เอี่ยมโสภณ

2/58 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม
ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-823499
มือถือ 081-5350158
โทรสาร 077-833366

วิทยุชุมชนคนระนอง FM 99.5 MHz.

Ranong995@hotmail.com

102

นายอภิรักษ์ เย็นวัตร

(ไข่มุก)

200/12 หมู่ 6 ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-821740
มือถือ 081-5394217

สถานีธรรมะหลวงตาบัวเพื่อประชาชน
สำนักสงฆ์สวนธรรมกิจ
FM 103.25 MHz.

จังหวัดสงขลา

103

นายศักดิ์ชาย ช่วยบุญญะ

135/1 หมู่ 7 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-447968
มือถือ 086-6934779

สถานี สวท.กองทัพ 4

มก.4, ทอ.0111,อสมท.,สทร6

104

นายจรัส ไกรขาว

453/4 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-334533

วิทยุชุมชนคนหาดใหญ่ FM 106.0 MHz.
SocialRadio

105

นายสวัสดิ์ สุดเหลือ

92 หมู่ 1 ต.ท่ามอน อ.ระโนด
จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-391022
โทรสาร 074-391071

สถานีคนระโนด FM 93.75 MHz.
รายการทัวร์รุ่งกับลุงใหญ่
Ts93.75radio@hotmail.com

106

นายพรเทพ อ่อนคง

94/10 หมู่ 1 ต.ปากแคระ อ.ระโนด
จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-391022
มือถือ 084-9994009
โทรสาร 074-391071

สถานี 2 Sea Radio (ทูซีเรดิโอ)

FM 93.75 MHz.

107

พ.จ.อ.กฤษณะ แก้วเกตุ

395 ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 9
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-334553
มือถือ 089-7326134
โทรสาร 074-334533

ส.ทร.6สงขลา 94.5 MHz
สวท.จ.สงขลา 90.5 MHz.
สถานีวิทยุ ทภ.4 จ.สงขลา 107.75 MHz.
วิทยุชุมชน SocialRadio 106.0 MHz.

108

นายอำนวย สงนวล

79/3 หมู่ 2 ซอย 2 กาญจนวนิช
ต.รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทรศัพท์ 074-322809
มือถือ 081-2769400

วิทยุชุมชนเทศบาลเมืองสิงห์นคร

อ.สิงห์นคร จ.สงขลา

109

นายเมี่ยน ไชยณรงค์

อบต.บางเหรี่ยง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง
จ.สงขลา 90220
โทร. 074-518648
มือถือ 089-9785038
โทรสาร 074-318476

ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน

ควนเนียง FM 98.25 MHz.

110

นางบุญศรี แก้วมัน

66/7 ถ.สระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา
มือถือ 086-6917783
โทรสาร 074-321199

สถานีวิทยุนครหาดใหญ่ซิตี้เรดิโอ
จ.สงขลา FM 106.5 MHz.
Bosiri9@hotmail.com

111

นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง
มือถือ 081-8979785

บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
97/57-58 หมู่ 10 ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-325062-4
โทรสาร 074-325068

สวท.สงขลา FM 90.5 MHz.
เสียงสมิหลา FM 95.0 MHz.
เทศบาลนครสงขลา FM 106.25 MHz.

112

นายปฏิหารย์ บุญรัตน์
นักจัดรายการ

วัดเกาะบก อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา
มือถือ 089-7380311

วัดเกาะบก อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา
มือถือ 089-7380311

113

พระครูสิริญาณวิมล มหาวิริโย

วัดเกาะบก อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา
มือถือ 081-8976687

รายการหอกระจายธรรม
เสียงชาวพุทธ สะเก็ตธรรม

114

นางณัฐธิตา นพรัตน์
ร้านน้ำชาหัวค่ำ

รายการบินหลาหาข่าว
มือถือ 089-7394681

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

115

น.ส.ประคัม พงศ์นุรักษ์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา
มือถือ 084-1990725

116

นายดวน อารมณ์ฤทธิ์

57/2 ม.17 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ
จ.สงขลา 90110
มือถือ 086-2961184

117

น.ส.วรรณา ไกรสุวรรณ

มือถือ 081-8974785

118

น.ส.นิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์

มือถือ 081-0921279

119

นายกรเดช สุขขวัญ

มือถือ 089-2934579

จังหวัดสตูล

120

นายธีรยุทธ์ ชุมปาน

32 ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล โทรศัพท์ 074-722092
มือถือ 087-0141142

สถานีพุทธศาสนาสัมพันธ์ จังหวัดสตูล
FM 106.70 MHz.

121

นายประพันธ์ จรูญโรจน์

67 หมู่ 2 ต.ควนกาหลง
อ.ควนกาหลง จ.สตูล
โทรศัพท์ 074-791219

วิทยุชุมชนควนกาหลง FM 105.90 MHz.
อ.ควนกาหลง จ.สตูล

122

นายรอหมาน หลีเส็น

29 ถ.อภัยนุราชรำลึก ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ 087-3955711

อิควานวาไรตี้ 93.25 MHz.
อสมท.สตูล

123

นายอาทิตย์ ทองวิเชียร

419 หมู่ 2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
โทรศัพท์ 074-736228
มือถือ 085-8997349

สตูลเรดิโอ FM 97.75 MHz.

124

นายสุพจน์ อาดำ

มือถือ 081-5404555

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

125

นายปิยพจน์ สุเมธาอักษร

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มือถือ 081-8914285

126

นายไพโรจน์ แก้วจุฑานิติ

วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-275564

127

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์

225/53 ถ.ชัยเกษม
ซ.32 หมู่ 1
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
มือถือ 089-8664235

สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz.
วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz.
(วัดท่าไทร)
http://www.watthasai.net

128

นายวารินทร์ เพชรย้อย
มือถือ 081-5368529

395/132 ถ.ทารุณราษฎร์ (18)
หมู่ 4 ต.ท่ามะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-216066
โทรสาร 077-216066

สวท.สฏ FM 89.75 MHz.

129

พระมหาวีระชัย นำแก้ว
ผู้ดำเนินรายการ

วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
84290
โทร. 084-1868500

วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz..
324 หมู่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290
http://www.watthasai.net

130

นายสง่า เพ็ชรรัตน์
ผู้ดำเนินรายการ
/ ประสานงาน

77 ม.2 ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
มือถือ 081-8389479

วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz.
324 หมู่ 2 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290
http://www.watthasai.net

131

นายบุญส่ง ใหม่ซ้อน

32 ถ.ปรีดาราช ต.ตลาด อาคารอักษรทอง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
มือถือ 086-6385819

132

นายสุรเชษฐ์ แผ่นแสงจันทร์

225/53 ถ.ชัยเกษม ซ.32 หมู่ 1
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
มือถือ 081-4767140

133

นายมนัส สุธาตานนท์

19 ถ.ดรุโณทัย อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130
มือถือ 081-4769507

134

น.ส.บุญมี จันทรแกร

50 วัดโพธิวาส ถ.วัดโพธิ์ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
มือถือ 086-495755

135

นายอาณัฐ สิทธิชัยพร

141 ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าซ้าย
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
มือถือ 089-6527800

136

นายสำราญ เทพทอง

19 ถ.ดรุโณทัย อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 84130
มือถือ 081-3973611

137

น.ส.มนิตา อยู่อำไพ

มือถือ 081-0900229

138

นางอรชร เกตุเกลี้ยง

มือถือ 081-3266590

139

นายสมชาย แจะอาหลี

มือถือ 086-9456095

140

นายเสรี ช่วยบำรุง

มือถือ 087-3874430


กลับไปเว็บวิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107,25 MHz.
กลับไปเว็บวัดท่าไทร
กลับไปเว็บสำนักงานเจ้าคณะภาค๑๖